มนุษย์ ตัวการร้ายผู้บ่อนทำลายสภาพแวดล้อมโลก ตอนที่ 1

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและธรรมชาติอย่างแนบแน่นจนแยกไม่ออก วงจรชีวิตต่างๆที่ดําเนินไปในแบบพึ่งพาอาศัยกันไปมานี้เองที่ทําให้โลกเกิดความสมดุล และจะสามารถรักษาความสมดุลนี้เอาไว้ต่อไปได้เรื่อยๆหากไม่มีสิ่งใดมาทําให้วงจรความสัมพันธ์นี้ล้มเหลวหรือหยุดชะงักลงโลกก็จะคงอยู่ไปได้ตราบนานเท่านานด้วยวงจรชีวิตที่สมบูรณ์นี้เช่นกัน Continue reading “มนุษย์ ตัวการร้ายผู้บ่อนทำลายสภาพแวดล้อมโลก ตอนที่ 1”