It’s tea & cake o’clock เรื่องเล่าของชาและความเป็นมาของขนมน้ำชา ตอนที่ 1

It's tea & cake o'clock เรื่องเล่าของชาและความเป็นมาของขนมน้ำชา ตอนที่ 1

สายสัมพันธ์ระหว่างชากับอังกฤษนั้นเหนียวแน่นยืนยงจนแทบนึกแยกกันไม่ออก ใน Asterix in Britain (1966) ชาวอังกฤษขอให้ชาวกอลช่วยพวกตนรบกับชาวโรมัน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 กว่าปีก่อนอังกฤษจะรู้จักใบชาอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านั้นชาวอังกฤษติดนิสัยชอบดื่มน้ำร้อนผสมนม เมื่อพ่อหมอดรูอิดนาม เกราฟิกซ์ (Gerafix the Druid) เติมสมุนไพรพิเศษ (ชา) ลงในน้ำร้อน ก็ส่งผลให้ชาวอังกฤษมีจิตใจฮึกเหิมกระตือรือร้นเช่นเดียวกับที่ยาวิเศษของเขามีผลต่อชาวกอล Continue reading “It’s tea & cake o’clock เรื่องเล่าของชาและความเป็นมาของขนมน้ำชา ตอนที่ 1”