ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 2

ราศีตุลย์ (Libra) กลุ่มดาวคันชั่ง 

ราศีตุลย์ (Libra) กลุ่มดาวคันชั่ง 

คันชั่งในราศีนี้เป็นคันชั่งสองแขนตามตํานานจึงกล่าวว่าคันชั่งข้างหนึ่งนามว่า ซูเบเนลจีนบี (Zubenelgenubi) เป็นข้างที่หมายถึงความสงบและสันติสุข อีกข้างหนึ่งจึงเป็นข้างที่หมายความถึงตัณหาราคะ ความกระหายใคร่อยากไม่สิ้นสุดของมนุษย์ชื่อว่า ซูเบเนสชามาลี (Zubeneschamal) ความที่มีเทพีวีนัสควบคุมอยู่ ผู้หญิงที่เกิดในราศีตุลย์จึงเป็นที่ยอมรับกัน ว่าสวยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกราศี Continue reading “ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 2”