ทฤษฎีหลุมดํา เทหวัตถุในห้วงอวกาศที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า

นิยายวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องจินตนาการถึงโลกอนาคตว่า เมื่อมนุษย์ในอนาคตได้ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรแล้ว โลกที่เคยอาศัยกลับไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยและดํารงชีวิตได้อีกต่อไป ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมีการจินตนาการแตกต่างกันไปต่างๆนานา ตั้งแต่สงครามที่มนุษย์ลุกขึ้นประหัตประหารกันเองจะด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธเชื้อโรคก็ตาม ทําให้โลกเกิดความวิบัติเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่อาจใช้เป็นที่อาศัยต่อไปได้อีก หรือไม่ก็เกิดจากความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติที่ทําให้สภาวะแวดล้อมของโลกเสียหายลงไปอย่างรุนแรง หรือจะโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติจากนอกโลกที่เราไม่อาจควบคุมได้จากรังสีคอสมิก จากอุกกาบาต หรือดาวหางพุ่ง ชนโลกก็ตาม Continue reading “ทฤษฎีหลุมดํา เทหวัตถุในห้วงอวกาศที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า”